Subsidies voor literaire tijdschriften

Wat?

 

Op basis van een grondige evaluatie van het huidige reglement en van de doorlopen procedure, wordt bij het ondersteuningsbeleid voor de literaire tijdschriften voor de periode 2017-2020 resoluut gekozen voor een transparante, eenduidige manier van subsidiëring met een focus op de vergoeding van auteurs, illustratoren en vertalers. Dit wil zeggen dat ingeval van subsidietoekenning de honoraria en redactiekosten zullen doorwegen bij het bepalen van het bedrag. Dit sluit aan bij de prioriteiten die zijn opgenomen in het meerjarenplan van het VFL.

 

Van de tijdschriften die subsidie aanvragen bij het VFL, wordt verwacht dat zij een verdienmodel hanteren dat hen in staat stelt om de kosten voor druk, distributie en promotie zelf te dragen via inkomsten uit verkoop, fondsenwerving en/of samenwerking met partners.

 

De centrale focus ligt op het stimuleren van de ontwikkeling van de literaire kunstpraktijk. Een volledig overzicht van de criteria en prioriteiten waarop de adviescommissie zich zal baseren bij haar beoordeling, zijn terug te vinden in het reglement.

 

Wie kan aanvragen?

Tijdschriften die literatuur als voornaamste inhoud presenteren aan hun leespubliek kunnen een aanvraag als literair tijdschrift indienen bij het VFL. Zowel papieren als digitale tijdschriften komen in aanmerking voor ondersteuning. In het reglement wordt omschreven aan welke voorwaarden een literair tijdschrift verder moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

 

Tijdschriften die zich in deze definitie niet herkennen, kunnen nagaan of het Kunstendecreet of het Cultureel-erfgoeddecreet voor hen een subsidiekader biedt. Meer informatie over deze decreten vindt u op www.kunstenenerfgoed.be.

 

Wanneer aanvragen?

Een subsidieaanvraag voor de periode 2017 – 2020 moet ten laatste op 15 oktober 2016 ingediend worden. De subsidiebeslissing wordt ten laatste drie maanden na de uiterste indiendatum bekendgemaakt.  

 

Literaire tijdschriften kunnen enkel een meerjarige subsidie aanvragen. In 2018 is het niet mogelijk om een eenjarige tijdschriftsubsidie aan te vragen.

 

Literaire tijdschriften die een meerjarige VFL-subsidie ontvangen moeten jaarlijks op 1 maart het werkingsverslag van het voorbije jaar indienen, samen met een begroting en cijfertabel m.b.t. het lopende jaar, alsook overzicht van alle relevante wijzigingen t.a.v. het oorspronkelijk ingediende plan.

 

Hoe aanvragen?

Het dossier bevat naast een meerjarenplan met een redactionele visietekst en de in 2016 verschenen nummers, eveneens het ingevulde aanvraagformulier, een tabel met het overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven en de balans en resultatenrekening van 2015. Meer info over de aanvraagprocedure en de precieze samenstelling van het aanvraagdossier is opgenomen in het subsidiereglement.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de documenten, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen